B.S. Index van de afkondigingen van 26 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001002021 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001014064 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 19/05/2001 numac 2001003213 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende aanpassing van de grens van de uitgifte van deelmunt type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001003208 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1bis van de wet van 2 augustus 1955 houdende opheffing van het Fonds tot delging der Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001000144 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 27, tweede en vijfde lid en 53 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en houdende diverse andere overg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001011152 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de nodige machtiging wordt verleend aan de organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten en bindende oorsprongsinlichtingen en waarbij hun bevoegdheid bepaald wordt type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001011146 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000343 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddenschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022213 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

erratum

type erratum prom. 26/03/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001002037 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken. - Errata
^