B.S. Index van de afkondigingen van 4 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten type wet prom. 04/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001009334 bron ministerie van justitie Wet van 4 april 2001 tot versterking van de bescherming tegen valsemunterij met het oog op het in omloop brengen van de euro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het bijkomend winstverdelingsplan van het dienstjaar 2001 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022283 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot financiëring van het begeleidingsplan type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001022268 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de lijst wordt vastgesteld van de leningen die de Federale Staat overneemt in de stelsels van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001011157 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001011158 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022216 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001022282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot opheffing van de besluiten waarbij de verplichting opgelegd wordt een minimumvoorraad van sommige producten en geneesmiddelen in de depots der dierenartsen aan te leggen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001027266 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen type ministerieel besluit prom. 04/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009316 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 04/04/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001016110 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001000400 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 5 betreffende de nieuwe legitimatiekaart van de politieambtenaren en de hulpagenten van politie praktische regeling type omzendbrief prom. 04/04/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 5 betreffende de nieuwe legitimatiekaart van de politieambtenaren en de hulpagenten van politie - praktische regeling. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 04/04/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022539 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. - Erratum type erratum prom. 04/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001011181 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. - Errata
^