B.S. Index van de afkondigingen van 5 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001012130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4bis, §§ 1 en 2, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001022281 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de ter beschikkingstelling van het personeel van bepaalde overheidsdiensten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001002027 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022295 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001016146 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001011179 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie West-Vlaanderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001016113 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/04/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001002070 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 509. - Terugbetaling verplichte medische kosten voor sommige personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permanente vorming voor de Middenstand en de klei type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/04/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de centrale reaffectatiecommissie voor het gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/04/2001 pub. 06/11/2001 numac 2001029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van de normen inzake rationalisatie van sommige inrichtingen van het secundair onderwijs
^