B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fina type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022285 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 september 1995 tot vaststelling van maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten

decreet

type decreet prom. 17/04/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de republiek Zuid-Afrika, anderzijds, de bijlagen I tot X, de protocollen 1 en 2 en de slotakte type decreet prom. 17/04/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst houdende het statuut van de Europese scholen en met de Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994 type decreet prom. 17/04/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot herziening van de overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut, en met de Slotakte, gedaan te Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992 type decreet prom. 17/04/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet over de media van 26 april 1999

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001021248 bron diensten van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de startbaanovereenkomsten voor interculturele bemiddelaars bij de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
^