B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001007121 bron ministerie van landsverdediging Wet tot opheffing van de wet van 19 februari 1954 tot vaststelling van een termijn van verval voor indienen van aanvragen of voorstellen betreffende de toekenning van het Kruis der Ontsnapten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001009426 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2000 houdende oprichting van een Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022300 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001000483 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 2 en 8 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestre type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001000482 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgest type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001011192 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - houtverwerkende nijverheid - ambachtelijke houtbewerking type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001014087 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, wordt bestemd voor een Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001022317 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001011193 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001011195 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001011191 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - houtverwerkende nijverheid - ambachtelijke houtbewerking type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003215 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001016150 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2000 betreffende de uitvoering van de premieregeling, de productiequotaregeling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie geconjugeerd haemophilus type b vaccin van de 3de uitgave van de Europese farmacopee type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing van een plaatsvervangende voorzitter voor de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijve type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000494 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 waarbij aan het informaticacentrum « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » c.v. afgekort « CIPAL », toegang tot de informatiegegevens en gebruik van h type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001022297 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001014088 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst houdende de regeling van de voorwaarden voor het verlof voorafgaand aan de pensionering bij DE POST type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022301 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012310 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001003203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001022298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 15 december 2000 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001014089 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 3 op de spoorlijn 43 Angleur-Marloie te Sauheid machtigt mits de aanleg van een toegangshelling voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022296 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999 betr type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001002032 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001011183 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij het ontslag van een lid wordt aanvaard en een nieuw lid bij de Hoge Raad voor de Statistiek wordt benoemd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022292 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de termijnen bedoeld in artikel 18, §§ 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te wor type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001009353 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot het ondertekenen van adviezen van de Minister van Justitie betreffende privé-detectives en bewakingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de termijnen bedoeld in artikel 13, §§ 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vold type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001016141 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001016145 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de delegering van de kwaliteitscontroles in de sector van de fruit- en houtige siergewassen type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001009323 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wijze van uitoefening van controle op de aanwending van de subsidie bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brusselse Hoofdste type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coordinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2001 pub. 19/09/2003 numac 2003031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de onteigening van de onroerende goederen gelegen Herzieningslaan 61 en 63, te Anderlecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Rosière" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027280 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Grands Prés" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Juseret" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001027282 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Marbay »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een bijdrage ten laste van de door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" gesubsidieerde peutertuinen en crèches type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 houdende samenstelling van examencommissies in toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betreffe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 mei 1999 houdende vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 17 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

erratum

type erratum prom. 19/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001022325 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/04/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001031184 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor ma
^