B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009311 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009374 bron ministerie van justitie en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 1970 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001003224 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid in verband met het toelaatbaar verklaren van de aangeworven geslaagden en de aangeworven kandidaten, ingedeeld in de groepen A en B type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 19/05/2001 numac 2001027278 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 19/05/2001 numac 2001027279 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de tekst, de vorm en de wijze van geldigverklaring van het jachtverlof en de jachtvergunning type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augusutus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001035544 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verkooprecht van de havenbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001035643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 12.23 van het programma 11.20 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001035581 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van particuliere opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001035546 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de regulerin type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001035503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media

erratum

type erratum prom. 27/04/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het voorkooprecht van de havenbedrijven - Erratum type erratum prom. 27/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001035584 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media. - Erratum type erratum prom. 27/04/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001009399 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons. - Errata

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 27/04/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001031286 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 01/151 houdende bekrachtiging van verordening nr. 01/01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2001

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 27/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001035520 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een vergoeding aan de personeelsleden van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest belast met de uitvoering van het Europese twinning programma : België Hongaars Ministerie van
^