B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen type wet prom. 29/04/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001003243 bron ministerie van financien Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001003209 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011200 bron ministerie van economische zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011207 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - industrieel ingenieurs en technisch ingenieurs type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - industrieel ingenieurs en technisch ingenieurs type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001022312 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007159 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001011217 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de provinciale commissies voor de distributie type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001011215 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de provinciale commissie voor de distributie van Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001011216 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nationale Commissie voor de distributie type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000397 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de e type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 66 op de spoorlijn 90 : Denderleeuw-Geraardsbergen te Ninove machtigt mits het aanleggen van een langsweg naar overweg nr. 65 en dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de sanerin type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 12/06/2001 numac 2001012345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 12/06/2001 numac 2001012346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 10/05/2001 numac 2000001099 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Onderzoekseenheid Stralingsbescherming van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, afgekort SCK.CEN, mededeling van sommige informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend voor de ui type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het koninkl type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001000395 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001000394 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling v type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001002030 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001022326 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001000495 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erk type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "SBB Kinderbijslagfonds" te Leuven type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001022361 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001000484 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2000 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 24 tot 27 december 1999 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp beschouwd wordt, en wa type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001012334 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - toekenning type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001022314 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 15 december 2000 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2001

erratum

type erratum prom. 29/04/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001022507 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden. - Errata type erratum prom. 29/04/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001007171 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 29/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001021176 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de gunning van de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 4, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrac
^