B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001003335 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 8 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 13/06/2001 numac 2001022337 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001021275 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003232 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003233 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003235 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003234 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003236 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van de EASDAQ

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001007135 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten van de Centrale Commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet voldane eisen van de oud-strijders type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001009242 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/6, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het « Lycée de la Communauté française » te Quevaucamps

erratum

type erratum prom. 15/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001002045 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole. - Erratum
^