B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001022401 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001016190 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de federale structurele bijstandsverlening in België in de visserijsector buiten doelstelling 1 in de periode 2000-2006 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001022369 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027380 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027378 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027379 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001000567 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een buitenlandvergoeding aan de Immigratieambtenaren type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022368 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlening van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022367 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035706 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036236 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van subsidiabele vrijwilligersactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende creatie van een globale arbeidsmarkt tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, sommige Vlaamse Openbare Instellingen en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 13/09/2001 numac 2001035931 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een economische boekhouding voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001035829 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake welzijn, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001035802 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 betreffende toekenning van een subsidie aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur - voor het uitbouwen en uittesten van een type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001035815 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de beroepsprocedure tegen beslissingen van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor inbreuken van formele of procedurele aard type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001035803 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van de erkenningstermijn van de bestaande erkende keuringscentra type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de invoering van de euro en de opheffing van het stelsel van d type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999 tot vaststelling van regelen inzake ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer in de diensten van de Vlaamse regering en in de Vlaamse openbare

decreet

type decreet prom. 01/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001035718 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001002066 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 508. - Mededeling betreffende de indienstneming van studenten ter vervanging van personeelsleden die met jaarlijks vakantieverlof zijn type omzendbrief prom. 01/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001002057 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 507 Strijd tegen elke vorm van discriminatie
^