B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001019474 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 08/06/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001016204 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vogels, met uitzondering van pluimvee, alsmede van quarantainevoorschriften type ministerieel besluit prom. 08/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022381 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1991 ter bepaling van de prijs waartegen bepaalde allogreffen van menselijke oorsprong mogen worden afgeleverd type ministerieel besluit prom. 08/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001011249 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035756 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimt type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035714 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035755 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de beslissingen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen van respectievelijk 13 december 2000 en 10 november 1999 (RBZ/10.11.1999/DOC type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035727 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001035991 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de beslissingen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen van respectievelijk 13 december 2000 en 10 november 1999 (RBZ/10.11.1999/DOC type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 11/09/2001 numac 2001035814 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001036084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001035667 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1997 betreffende het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luistergeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 14/07/2001 numac 2001027399 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het vervoer van doodgeschoten grof wild met het oog op de traceerbaarheid type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001027519 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige leden van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001027383 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 1997 tot toekenning van een niet terugvorderbare dotatie aan de erkende maatschappijen met het oog op de renovatie van sociale woningen die in bevoorrechte ini type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001027385 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden voor de erkenning van de openbare huisvestingsmaatschappijen worden vastgesteld type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001027382 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot toekenning van een niet terugvorderbare dotatie aan de erkende maatschappijen met het oog op de renovatie van sociale woningen die in bevoorrechte ini type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027357 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bevoegde personeelsleden voor de controle op de uitvoering van politiereglementen op het door de openbare vervoermaatschappij van Charleroi geëxploiteerde vervoernetwerk type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027358 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bevoegde personeelsleden voor de controle op de uitvoering van politiereglementen op het door de openbare vervoermaatschappij van Waals Brabant geëxploiteerde vervoernetwerk type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001027363 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Ebly" type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001027362 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Marais de Chantemelle" type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001027365 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Fagne Wéry" type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001027364 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Mellier" type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001027384 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 1997 tot toekenning van een niet terugvorderbare dotatie aan de erkende maatschappijen met het oog op de financiering van werken in gemeenschappelijke voorzien

decreet

type decreet prom. 08/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001027331 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type decreet prom. 08/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001027333 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende instelling van een onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest type decreet prom. 08/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001027332 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap
^