B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 bron ministerie van financien Wet betreffende de dematerialisatie van sommige staatsleningen type wet prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten type wet prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009614 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001007162 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten van nationale erkentelijkheid type wet prom. 10/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001009610 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van strafvordering en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking type wet prom. 10/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001003295 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 4, 8, 9, 12 en 13 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001000554 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012532 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000556 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012548 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de tewerkstellingsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 15/09/2017 numac 2017031139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip "gemiddeld dagloon" wordt vastgest type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012505 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012504 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de b type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012534 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van BEF 2 070 000 aan Econet Oost-Vlaanderen v.z.w. in het kader van de opstart van een Intergemeentelijke Natuur en Landschapsteam via sociale economie in een Euregio type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie Piroxicam van de 3de uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022461 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwarin type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001021531 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001000552 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastruc type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 23/10/2001 numac 2001000563 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 houdende regeling van de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werknemers va type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001012536 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werkingsregels van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000534 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000561 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 maart 2001 tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000562 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 15 maart 2000 houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022463 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot het in overeenstemming brengen van sommige koninklijke besluiten inzake sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van d type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie Daunorubicinehydrochloride van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022462 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot het in overeenstemming brengen van de sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassin type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip « gemiddeld dagloon » wordt vast type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022467 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake het gemiddeld dagloon en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 tot beperking van het begrip loon zoals bepaald in artikel 35 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 19 type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Opvolgingscommissie ingericht door de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022399 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot uitvoering van artikel 5, § 4, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022400 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de so type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000619 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1983 betreffende de forfaitaire vergoeding voor representatiekosten van de arrondissementscommissarissen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001022415 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, § 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022391 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst en tewerkgesteld in het Onthaalcentrum voor vluchtelingen "Zon en Zee" te Westende van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en L type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst en tewerkgesteld in het Onthaalcentrum voor vluchtelingen « Hengelhoef » te Houthalen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001003267 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2001 (1) type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen van de werklieden en werksters die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001003282 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001003291 bron ministerie van financien, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001021308 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van monumenten, van de Staat naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001022390 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001002039 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de referteperiode betreffende loon- en arbeidstijdgegevens type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022464 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 49 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001011267 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de uitbating van attractietoestellen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het procentueel aandeel van ieder trimester in het globaal budget van financiële middelen, in uitvoering van artikel 61, § 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 14/07/2001 numac 2001016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding van dieren die positief zijn in de goedgekeurde snelle boviene spongiforme encefalopathie -test type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022423 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022402 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001022421 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent

document

type document prom. 10/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 05/08/2011 numac 2011021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

erratum

type erratum prom. 10/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001022638 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwarin
^