B.S. Index van de afkondigingen van 12 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001011224 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001012494 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009544 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001014129 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende aanduiding van een lid van het beperkt comité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001011258 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot verlenging van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 78 van 30 maart 2001 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de invoering van de euro in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten overeenko type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001009555 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2001 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in kinderdagverblijven type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035798 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003290 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen van 8 mei 2001 tot wijziging van de besluiten van 5 december 1995 over de reglementen op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennoot type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035797 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende toepassingsmodaliteiten voor het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001035938 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in initiatieven voor buitenschoolse opvang

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 12/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001003331 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 12/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001003298 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^