B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012571 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001022412 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het koninkl type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022417 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot ver type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 08/09/2001 numac 2001012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de erkenning van de representatieve f type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001022407 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen voor het niet-rijdend person type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001000633 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 14/07/2001 numac 2001009606 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027402 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Martelange type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001027397 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de valorisering van onregelmatige prestaties en van wacht- en terugroepingsprestaties en van de toekenning van toelagen betreffende specifieke werken type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001027351 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 juni 1986 houdende regeling van de toekenning van interimtoelagen en vergoedingen wegens verblijfkosten aan sommige leden van het personeel van de buitendie type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001027349 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake evaluatie voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001027348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001027350 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001027360 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van de bestaansminimumtrekkers in het type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001027370 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de regels die toepasselijk zijn op de voorzitter en de bestuurders van het directiecomité van de "Commission wallonne pour l'Energie" inzake onverenigbaarheden van mandaten en belangenconflicten type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001027371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de grondslag voor de bezoldiging van de voorzitter en bestuurders van het directiecomité van de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027388 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt

decreet

type decreet prom. 14/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen type decreet prom. 14/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd type decreet prom. 14/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs dat wordt ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001027359 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief ter verduidelijking van het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakelin

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot inrichting van de vormingen voor de tweede sessie van de bevorderingsambten en de selectieambten bedoeld bij de artikelen 19, 20 en 21, van de derde sessie van de bevorderingsambten en de selectieambte

erratum

type erratum prom. 14/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027403 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de grondslag voor de bezoldiging van de voorzitter en bestuurders van het directiecomité van de « Commission wallonne pour l'Energie » . - Erratum type erratum prom. 14/06/2001 pub. 12/09/2001 numac 2001029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd. - Erratum type erratum prom. 14/06/2001 pub. 29/01/2003 numac 2003031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de stortkokers voor het verwijderen van huishoudelijk afval. - Erratum type erratum prom. 14/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027404 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 14/06/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de stortkokers voor het verwijderen van huishoudelijk afval

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 januari 1999 houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn va type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 14/06/2001 pub. 05/12/2001 numac 2001031329 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 01/241 houdende bekrachtiging van verordening nr. 01/02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 1999

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. 14/06/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001022393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beslissing van de Minister van Volksgezondheid tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met boviene spongiforme encefalopathie
^