B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001009457 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten- einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen type wet prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de type wet prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011274 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022535 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de tariferingsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de sociale woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035855 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de provinciale gouvernementen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001035999 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de leveringsvergunningen voor elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001036000 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001036397 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1967 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend persone

decreet

type decreet prom. 15/06/2001 pub. 18/10/2001 numac 2001027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

erratum

type erratum prom. 15/06/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van het statuut van gezins- en bejaardenhelpster
^