B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de aangifte van kunstwerken ter betaling van successierechten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de regeling arbeid-opleiding type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001009615 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012604 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 tot organi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidstijd in de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001000607 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 april 2001 tot uitvoering van artikel 4bis, §§ 1 en 2, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de invoering van een anciënniteitstoeslag in de subsectoren van de goe type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 23/10/2001 numac 2001000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 maart 2001 tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de regeling opleidingskrediet type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001003321 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001000606 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 1999 houdende coördinatie van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001007173 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader en korte termijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012588 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de vermindering van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1998 houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen voor pleziervaartuigen en van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzigin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027551 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035785 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035786 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016232 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1992 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001011307 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001016209 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende indeling bij de gewestwegen van de Jubelfeestlaan, de strook tussen de Belgicalaan en Leopold II-laan, gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001027372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 21/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 1990 tot oprichting van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de werving en de bezoldiging van de stagemeesters in uitvoering van het decreet houdende vaststelling van de initiële opleiding van de geaggregeerden voor het hoger secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten en medewerkingsakkoorden gesloten tussen universitaire instellingen en hogescholen in uitvoering van het decreet houdende vaststelling van de initiële op

erratum

type erratum prom. 21/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001007216 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader en korte termijn. - Errata type erratum prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2001 tot oprichting van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 21/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001011325 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Raad voor de Mededinging. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 21/06/2001 pub. 05/05/2003 numac 2003031162 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slotakte, opgemaakt type beschikking prom. 21/06/2001 pub. 05/05/2003 numac 2003031163 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tsjechi

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/06/2001 pub. 07/11/2001 numac 2001031366 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/524 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de modaliteiten voor de herverdeling van de arbeid van toepassing op de personeelsleden van de Franse Gemeenschapscommissie

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 21/06/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001021423 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het rijksonderwijs
^