B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001015077 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000912 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten volgens dewelke aan de personeelsleden van de lokale politie voorschotten of compensaties moeten worden gegeven - Erratum type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001000678 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten volgens dewelke aan de personeelsleden van de lokale politie voorschotten of compensaties moeten worden gegeven type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001022498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001000664 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepalingen betreffende de personeelsleden van de zeevaartpolitie die naar de rijkswacht zijn overgeplaatst type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot behoud van de gewestwaarborg voor leningen overgedragen door de N.V. Gimvindus aan Staal Vlaanderen N.V. type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001035729 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de oprichting door Gimvindus N.V. van twee gespecialiseerde dochtervennootschappen, N.V. Staal Vlaanderen en N.V. Textiel Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035804 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001035794 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingeric

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/06/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren « sociale aangelegenheden » en « gezondheid »

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 22/06/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 2001 zal worden begonnen of voortgezet
^