B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001000574 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot toevoeging van de vermelding « in overeenstemming met de voorschriften van de JAR-OPS 1 » of « in overeenstemming met de voorschriften van de JAR-OPS 3 » op het bewijs luchtvaartexploitant type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001012610 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van Musson van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001007188 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en cultu type ministerieel besluit prom. 25/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001011286 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters

decreet

type decreet prom. 25/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996 type decreet prom. 25/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs, werkgelegenheid, opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand type decreet prom. 25/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over bijzondere maatregelen in verband met de lerarenambten en houdende aanpassing van de bezoldigingsregeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, bestemd om de uitgaven voor het contractueel personeel te dekken, in toepassing van artik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, bestemd om de uitgaven voor het contractueel personeel te dekken in toepassing v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 da type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het buitengewoon onderwijs

erratum

type erratum prom. 25/06/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. - Erratum
^