B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022448 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 28/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016249 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens type koninklijk besluit prom. 28/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016247 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema voor geslachte volwassen runderen type koninklijk besluit prom. 28/06/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001007179 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001016216 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001021362 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001011302 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 3 tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur en intrekking van erkenning van ondernemingen die deze activiteit niet meer uitoefenen type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001021361 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2001 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 1999 en 2000 type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden van luchtvaartterreinen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 1994 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild van 1 juli 2001 tot 30 juni 2003 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001027464 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne des Eaux » type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001027498 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de gemeenten van het Waalse Gewest een subsidie genieten voor het bewerkstelligen van acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van de sociale begeleiding van de interpolitiezones type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001027412 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société wallonne du Logement » de toestemming verleend wordt om met de waarborg van het Waalse Gewest een lening aan te gaan met een maximumbedrag van zes miljard negenenvijftig miljoen frank voor de financ type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001027409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van erkenning van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Marais de Vance » type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit tot oprichting en erkenning van het natuurreservaat « Les Abattis » type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001027394 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 5 BEF genieten per uur gepresteerd in 2000 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001027367 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij bij wijze van uitzondering afgeweken wordt van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, artikel 4, tweede lid

decreet

type decreet prom. 28/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001027375 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type decreet prom. 28/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001027393 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht v

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/06/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001021466 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Omzendbrief - Overheidsopdrachten - Overschakeling op de euro op het einde van de overgangsperiode - Erratum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2001 pub. 04/10/2001 numac 2001029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de controle uitgeoefend door de ambtenaren van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de controle uitgeoefend door de ambtenaren van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap over de betaling van het kijk- en luistergeld

beschikking

type beschikking prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het Fonds voor de financiering van het waterbeleid type beschikking prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001031275 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/564 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende regeling van de erkennings- en betoelagingsnormen voor de diensten voor hulpverlening aan slachtoffers, in vrijheid gestelde beklaagden en vrijgelaten gedetineerden

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 28/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001021357 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Overschakeling op de euro op het einde van de overgangsperiode
^