B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011309 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001011312 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 04/10/2001 numac 2001036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 04/10/2001 numac 2001036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035901 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van o type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035900 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 30 maart 1994 houdende de rechtspositie van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikkin type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 04/10/2001 numac 2001036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector

decreet

type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt type decreet prom. 06/07/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 type decreet prom. 06/07/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001031344 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van de verschillende bepalingen betreffende de subsidies toegekend aan de gezondheids- en welzijnssector type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 06/07/2001 pub. 06/06/2002 numac 2002036344 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 06/07/2001 pub. 08/09/2001 numac 2001035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 06/07/2001 pub. 24/08/2001 numac 2001035935 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissies inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type decreet prom. 06/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg type decreet prom. 06/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035833 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot herstructurering van Gimvindus N.V. type decreet prom. 06/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035836 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de primaire preventie van schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische agentia type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035835 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende opheffing van het decreet van 27 juni 1985 houdende de subsidieregeling van het Nederlandstalig sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in politieke vormingsinstellingen type decreet prom. 06/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning type decreet prom. 06/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035837 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen

erratum

type erratum prom. 06/07/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002035224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt. - Erratum type erratum prom. 06/07/2001 pub. 16/07/2002 numac 2002035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften Bijzonder bij het Vlaams Parlement in te dienen. - Erratum
^