B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001022541 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012679 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012680 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022741 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 5 van de richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen als gevolg van de opslag van benzine en de dist type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001002113 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001022540 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001022550 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022537 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot v type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en aan de leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001000742 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de documenten die moeten worden overgelegd om een visum te verkrijgen met het oog op het sluiten van een huwelijk in het Rijk of om een visum gezinshereniging te bekomen op grond van een huwelijk voltrokken in het buitenland type omzendbrief prom. 11/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001024 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de documenten die moeten worden overgelegd om een visum te verkrijgen met het oog op het sluiten van een huwelijk in het Rijk of om een visum gezinshereniging te bekomen op grond van een huwelijk voltrokken in het buitenland. - Dui

erratum

type erratum prom. 11/07/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001022913 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^