B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 16/10/2001 numac 2001011333 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 12/09/2001 numac 2001011353 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de wettelijk type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001011351 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000674 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bevoegdheden en de aanduiding van de leden van het Departement toezicht en controle van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de be type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001009537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire contr type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001016259 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor de rundersector type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 01/04/2014 numac 2014000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003395 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001003396 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001000784 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 2000 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001009664 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027552 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001000778 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Ins type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 9 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - Definitie van het begrip dienstanciënniteit. - Overgang van de oude naar de nieuwe regeling voor sommige leden van de gemeentepolitie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001036 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Ins type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001000788 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 9 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - Definitie van het begrip dienstanciënniteit. - Overgang van de oude naar de nieuwe regeling voor sommige leden van de gemeentepolitie

erratum

type erratum prom. 20/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001000868 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Erratum type erratum prom. 20/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001009652 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek. - Errata type erratum prom. 20/07/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001000983 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bevoegdheden en de aanduiding van de leden van het departement toezicht en controle van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de be
^