B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000902 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wij type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001000909 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en v type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001000908 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2001 tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001022714 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001000910 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001015105 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001001012 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie e type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van deze wet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 19/03/2002 numac 2001016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van centra voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016354 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2000 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor forensische welzijnszorg bepaald in artikel 17 van het be

arrest

type arrest prom. 17/09/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 17/09/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingen bedoeld in artikel 148decies 2.5.9.3.4 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
^