B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001022709 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 08/10/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001007264 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 augustus 2001 betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2001

decreet

type decreet prom. 08/10/2001 pub. 10/11/2001 numac 2001033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke maatregelen voor de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999 type decreet prom. 08/10/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/10/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001001078 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de Gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 08/10/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002000114 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de Gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel die kan worden toegepast door de diensten erkend in het kader van het decreet van 4 maart 1991 inzake Hulpverlening aan de Jeugd
^