B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 07/12/2001 numac 2001022854 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Homeopatische Geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra voor het eenvormig oproep type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001022848 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001021575 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2001 pub. 10/11/2001 numac 2001022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001, tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van type ministerieel besluit prom. 23/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027055 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe opleiding geopend door de "Haute Ecole de la Province de Liège - Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend wordt en in aanmerking komt voor de subsidies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging aan de « Haute Ecole provinciale Université du Travail - Charleroi » voor het openen van een nieuwe opleiding vanaf het academiejaar 2001-2002

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 23/10/2001 pub. 10/11/2001 numac 2001003504 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^