B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de commissie voorzien in artikel 61quater, § 2, lid 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001021557 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cu

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de gemeenten om de oprichting van toezichthoudende fietsbrigades te ondersteunen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001027674 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne" type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001027710 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen

decreet

type decreet prom. 25/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001027656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 18 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de carrière buitenlandse dienst van het Commis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002029000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aangaan van leningen gewaarborgd door de Franse Gemeenschap in het kader van het meerjarenplan van investeringen van de « R.T.B.F. »

erratum

type erratum prom. 25/10/2001 pub. 19/03/2002 numac 2001031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, type erratum prom. 25/10/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 maart 1996 tot vaststelling van de kwalificaties van de academische graden die de basisstudie van de 1e en 2e cyclus bekrachtigen, alsmede van de

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031617 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001-405 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van d type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031618 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/408 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van 20 ok type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031616 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001-404 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vergelijkende examens voor de overgang naar een hoger niveau voor de ambtenaren van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031619 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/423 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het personeelsreglement van het Franstalig Brussels Instituut v

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs
^