B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 bron ministerie van justitie Wet ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in België van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001013197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de beheersovereenkomst te sluiten tussen het Fonds voor de openbare sector aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en de Ministers die Tewerkstelling en Arbeid, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Leefm type koninklijk besluit prom. 22/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001013196 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot inrichting van het Fonds voor de openbare sector aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid bedoeld in artikel 71, 2°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houde type koninklijk besluit prom. 22/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001007302 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 16-50-6 van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 en bestemd om de uitgaven betreffende de specifieke maatregelen voor de ve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001022883 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenf type ministerieel besluit prom. 22/11/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022905 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 22/11/2001 pub. 16/10/2002 numac 2002022754 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de terbeschikkingstelling van sommige personeelsleden van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu aan het Federaal Agenschap voor Nucleair type ministerieel besluit prom. 22/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorgin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027077 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van het bestendig vermogen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001027711 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de prioritaire afwatering en van de modaliteiten voor de financiering ervan type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001027720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001027730 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » , in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. »

decreet

type decreet prom. 22/11/2001 pub. 27/04/2002 numac 2002027384 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2002 van de NMBS

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « televisiekosten » voor het jaar 2000 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een Technisch Tuinbouwcentrum van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap in Gembloux

erratum

type erratum prom. 22/11/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorgin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2001 pub. 08/08/2002 numac 2002033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/11/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002031011 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor ma
^