B.S. Index van de afkondigingen van 30 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001003642 bron ministerie van financien Wet betreffende de deelneming van de Belgische Staat in een naamloze vennootschap met als belangrijkste maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tradingplatform op de secundaire markt van de effecten van de Belgische staatsschuld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten om ze aan te passen aan de bepalingen van Hoofdstuk VIII van Titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001010072 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016402 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002000068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanpassing van de reglementering betreffende diverse maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid aan de bepaling van artikel 38 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten om ze aan te passen aan de bepalingen van Hoofdstuk VIII van Titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001016405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod op sommige dierproeven type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 25/01/2002 numac 2001001142 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016401 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001003612 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001001279 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een aanvullende federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016400 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001011500 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 96 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001011488 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001003584 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzingingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001013124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering naar aanleiding van de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002035016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opwaardering van het elektronisch netwerk voor de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake gezondheid, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001036438 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001036420 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1998 tot instelling en organisatie van een vierde preventiestimulerend programma type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de totale en de individuele productiequota voor grindwinning voor 2002 en 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, B.A. 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036487 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende tweede gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002035008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aa type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 31/08/2002 numac 2002036107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek
^