B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002014009 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001315 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van twee koninklijke besluiten van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001317 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 juli 2001 houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002016022 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2001001308 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector hop type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002016021 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de certificering in de sector hop type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2001001309 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoon type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002021006 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2000 houdende benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van d type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002007017 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen en van de militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002014013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1999 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002016025 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de inhoud van het jaarlijks middenstandsverslag type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001320 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotingsjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001002218 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003674 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022973 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2000 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van justitie, van financien, van middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van justitie, van financien, van middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 4, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001316 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001307 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de e type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001010089 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002035178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospitaal di type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002022008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werkneme type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2002016014 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 08/01/2003 numac 2002036512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016018 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van bietenzaad van landbouwrassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de toekenningsvoorwaarden voor de tegemoetkoming in de vervoerkosten van type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de functies die in aanmerking komen voor subsidiëring van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingkosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de vergoeding voor onregelmatige prestaties van het personeel van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002003005 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001016409 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toestand van de ambtenaren van niveau 1 van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2002016013 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1999 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verde type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake kanselarij aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake buitenlands beleid aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022993 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in uitvoering van artikel 122nonies, § 2 en § 6 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 jul type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake communicatie en ontvangst aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 1991 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten van steriele insulinespuiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035086 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herschikking van kredieten naar programma 24.20, basisallocatie 41.01, zijnde « Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven »

decreet

type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de akte tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting in Genève op 19 juni 1997 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake economie, wat de invoering van de euro betreft type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035048 bron ministerie van middenstand en landbouw Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, met het oog op het toekennen van het persoonsgebonden budget en met het oog op het invoeren van type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en Turkmenistan anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administra type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende opheffing van artikel 5bis van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening type decreet prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van het decreet van 7 juli 1998 houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op type decreet prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 wat betreft de medewerking van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen van netbeheerders en houders van type decreet prom. 21/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenentachtigste zit type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Pr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2001 pub. 30/04/2002 numac 2002029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

erratum

type erratum prom. 21/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002022208 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 1991 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten van steriele insulinespuiten. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van het militair hospitaal te Brussel die speciaa type erratum prom. 21/12/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 18/05/2002 numac 2002016108 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002035156 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 08/06/2002 numac 2002016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 18/05/2002 numac 2002016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2001 pub. 01/05/2002 numac 2002031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 februari 1998 tot oprichting van sociale woningbureaus
^