B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012054 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tewerkstellingsakkoord - Tuinaanleg type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijv type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002012066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende halftijds brugpensioen, in uitvoering van artikel 5.3.3. van het natio type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012065 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de maatregelen ten voordele van de type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002012677 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 43, tweede, lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijzigin type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002012051 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2002012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot coördinatie van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002012063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002012070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificatie, lo type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende flexibiliteit, in uitvoering van artikel 12 van het nationaal akkoord

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027240 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening
^