B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/2002 pub. 09/03/2005 numac 2003015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 (2) type wet prom. 04/03/2002 pub. 28/05/2004 numac 2004015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002022254 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011106 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de verhuring van producten type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011101 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002011107 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022216 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002011108 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002022215 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot uitvoering van artikel 18, § 4, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 5, § 4, derde lid v type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022234 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van het Fonds voo type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begr type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003105 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000327 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000326 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002027351 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002003100 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 maart 2002 tot 3 maart 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002011067 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen van de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en van de N.V. Fina, gelegen in het openbaar domein, beheerd door het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een adviescommissie voor de vakantiecentra

erratum

type erratum prom. 04/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022301 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van het Fonds voo type erratum prom. 04/03/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002011241 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed. - Errata type erratum prom. 04/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002003159 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard. - Erratum
^