B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van de wet van 22 maart 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000253 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproeps

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011103 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011104 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000255 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 1°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de pr type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000250 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de pr type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000251 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de pr type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000252 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provinci

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de gemeenten om de oprichting van toezichthoudende fietsbrigades te bevorderen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 1998 tot aanduiding van de ambtenaar die door de Regering gemachtigd is om krachtens artikel 135 van de ordonnantie va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002027328 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002027270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 143 van de Waalse Huisvestingscode in het kader van de fusie- of herstructureringsverrichtingen die door de Waalse Regering tijdens de vergadering van 18 oktober 2001 werden goedgekeurd type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002027294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 145, § 1, van de Waalse Huivestingscode in het kader van fusie- of herstructureringsverrichtingen goedgekeurd door de Waalse Regering in haar zitting van 18 oktober 2001 type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002027299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 1998 betreffende de plaatselijke onthaal- en informatiediensten voor tewerkstelling en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het College voor advies en het College voor reclame van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan sommige personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Sectorcomité XVII van een toelage voor het uit

erratum

type erratum prom. 07/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002003254 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata

arrest

type arrest prom. 07/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002031152 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging, wat betreft de erkenning van het regionaal screeningscentrum voor de borstkankeropsporing, van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden voor

beschikking

type beschikking prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002031189 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een beleidsprogramma in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
^