B.S. Index van de afkondigingen van 8 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Macau inzake luchtvervoer, en Bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000224 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000222 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van reglementaire bepalingen tot wi type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000220 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000225 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002014067 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur bij de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000223 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 november 2001 tot vaststelling van de opdrachten en diensten waarvan de uitoefening onverenigbaar is met de hoedanigheid van personeelslid van het o type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000221 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 15/03/2002 numac 2001002133 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003142 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002011113 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- e type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, inzake de reis- en maaltijdvergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002035835 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, inzake de reis- en maaltijdvergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 18/05/2002 numac 2002035591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het verlof voor opdracht en andere dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002035564 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002035565 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de adviesverlening inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002035399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035450 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2002

decreet

type decreet prom. 08/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 08/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035547 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : - de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Algiers op 24 april 1991,

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 519 betreffende de vaststelling van de normen van niveau D in het kader van de hervorming der loopbanen type omzendbrief prom. 08/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002002049 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 518 Lineaire loonsverhoging van 1 % Uitvoering voor de bijzondere graden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de Raad van de Inrichtende Machten van het officieel gesubsidieerd neutraal onderwijs voor de organisatie van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » (Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen) voor de organisatie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » (Algemeen Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) voor de organisatie van de vorming tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het "Secrétariat général de l'Enseignement catholique " om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs voor sociale promot type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2002 in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 tot benoeming van de leden van de commissie voor de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof dat aan een ambtenaar wordt verleend om een activiteit uit te oefenen bij een erkende politieke groep van een vergadering, een raad of een commissie die de wetgevende functie vervult type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie aan de schoolinrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs voor soc

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, houdende aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap
^