B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002012384 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012383 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002014073 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen in type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022275 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Université de Liège » type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011114 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011115 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002022246 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en tot vaststelling van de afzonderlijke personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie tot uitvoering van type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022249 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voord type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002016063 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011109 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002022235 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie belast met het voordragen van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige

erratum

type erratum prom. 11/03/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. - Errata

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 11/03/2002 pub. 22/05/2002 numac 2002009465 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een advocaat-generaal en een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 11/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002003153 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^