B.S. Index van de afkondigingen van 12 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002011102 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1983 betreffende elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen van mijngashoudende mijnen waar ontploffingsgevaar kan heersen type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002011121 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de e type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002014084 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002003148 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de regels inzake rangschikking van het personeel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002000249 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en he type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002022217 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002035448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2002 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld type ministerieel besluit prom. 12/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002000248 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanvulling van het ministerieel besluit van 16 juli 1980 tot reglementering van het behandelen met ioniserende stralingen van voor menselijke of dierlijke voeding bestemde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002011112 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000639 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002000279 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een jurylid belast met de uitreiking van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige Commissie belast met het afnemen van de taalexamens

erratum

type erratum prom. 12/03/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002011298 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de e
^