B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, houdende het sectoraal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage voor de vorming en opleiding v type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het gemiddeld gewaarborgd minimum maandi type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002012438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 198 type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002021128 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002012453 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende ee type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002012454 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een haard- of standplaats-toelage type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis, gesloten op 27 novem type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 18/05/2002 numac 2002000282 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel », gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012437 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002022292 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van het bedrag van de werkge type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011173 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverhei type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012451 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 1999-2000 van een stelsel van conventioneel bru type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002003145 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002011117 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003170 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de gezamenlijke borgtochten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betre type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van veterinairrechtelijke aard met betrekking tot de wijze van voortplanting bij runderen type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012392 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedienden van het notariaat type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007075 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012391 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1980 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002022262 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2001 houdende toekenning van een toelage van 2 016 995 BEF aan FEBEA type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002011118 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002003147 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het merken van minerale oliën voor fiscale doeleinden type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007076 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002027348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de regelgeving voor het contractuele personeel van de "t interim" van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002027319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige leden van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002027324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Bernissart type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten

erratum

type erratum prom. 14/03/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002027386 bron ministerie van het waalse gewest - Besluit van de Waalse Regering betreffende de regelgeving voor het contractuele personeel van de "t-interim" van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en tewerkstelling). - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031532 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/72 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Alexandre Herlin » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031533 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/73 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Alexandre Herlin » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031531 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/71 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Charles Gheude » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031534 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/74 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Francine Robaye » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031530 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/70 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Roger Guilbert » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031535 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/75 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Jean-Pierre Lallemand » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031529 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/69 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Roger Lambion » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031528 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/68 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Redouté-Peiffer » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031526 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/66 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan Geneesheer-specialist - Diensthoofd van de Arbeidsgeneeskunde type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031527 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/67 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Emile Gryzon » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031525 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/65 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Geneesheer-coördinator van de Medische Schoolinspectie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031523 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/63 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het PMS-centrum 1 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031522 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/62 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut de Recherches » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031521 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/61 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Bestuurder van het "Internat autonome" type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/60 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Eerstaanwezende Ingenieur verantwoordelijk voor de Technische Dienst van het COOVI type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031524 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/64 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het PMS-centrum 2
^