B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002011120 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van belastingconsulent aan natuurlijke personen op grond van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000227 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse we type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000239 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken VI en VII van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002000226 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000236 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenh type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000237 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000240 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende de toekenning van een aanvullende federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost g type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000228 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000238 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022243 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 waarbij sommige producten van dierlijke oorsprong die een risico inhouden ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën schadelijk worden verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002027452 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Luingne

decreet

type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 houdende benoeming van de leden van de Commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 apri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de tweede examenzitting 2001, van het besluit van 7 december 2000 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd ver type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de eerste examenzitting 2001, van het besluit van 7 december 2000 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd ver
^