B.S. Index van de afkondigingen van 19 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002003152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, justitie, van financien, middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002000341 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Waalse Regionale Maatschappij voor Vervoer, W.R.M.V. genaamd, en haar vijf exploitatiemaatschappijen, de T.E.C. genaamd, toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003193 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002022290 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister die de Maatschappelijke Integratie en de Sociale Economie tot zijn bevoegdheid heeft, tot toekenning van toelagen type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002003125 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002009330 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een r type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002027475 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002027476 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011126 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten als kwetsbaar gebied wordt aangewezen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende bepaling van de benamingen van de inrichtingen van het secundair Rijksonderwijs
^