B.S. Index van de afkondigingen van 20 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002011129 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002000338 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002009279 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot opstelling van een lijst van niet-universitaire instellingen van hoger onderwijs die diploma's afleveren waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002022294 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002021142 bron federale overheidsdienst kanselarij enalgemene diensten en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022293 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven als beroepsbrandweerlieden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 maart 1997-2000-2002-2004, voor de periode van 18 maart 2002 tot 17 maart 2004 bevestigt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitster van de Selectiecommissie voor films

erratum

type erratum prom. 20/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitster van de Selectiecommissie voor films. - Erratum type erratum prom. 20/03/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002000495 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven als beroepsbrandweerlieden. - Erratum
^