B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022311 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de in artikel 34, eerste lid, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 21/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002021153 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit houdende benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002003122 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van « Schatkistbons-Zilverfonds » type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022289 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het bedrag, toegekend aan de diensten voor opvanggezinnen, in het kader van een verzekering persoonlijke ongevallen voor de aangesloten opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002027481 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het toepassingsgebied van de openbare besturen zoals bepaald door het koninklijk besluit nr. 474 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, evenals het besluit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de netbeheerders type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende klanten en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002027340 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat « Tunnel de la Bête refaite » te Chapelle-lez-Herlaimont type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002027349 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de werkingsregels van het Comité van deskundigen belast met de behandeling van de aanvragen tot erkenning van zuiverings-systemen type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002027341 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het begeleid domaniaal natuurreservaat "Canal de Bernistap"

decreet

type decreet prom. 21/03/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002027320 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997 type decreet prom. 21/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002027326 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot inrichting van het partnerschap en de algemene financiering van de Waalse provincies type decreet prom. 21/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002027327 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot inrichting van het partnerschap tussen het Gewest en de Waalse provincies betreffende de aangelegenheden geregeld overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 december 1992 houdende de organisatie en de werking van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's

erratum

type erratum prom. 21/03/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 tot hervorming van de gewestelijke belastingen. - Erratum type erratum prom. 21/03/2002 pub. 11/02/2004 numac 2004200289 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 tot hervorming van de gewestelijke belastingen

beschikking

type beschikking prom. 21/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031141 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type beschikking prom. 21/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot de goedkeuring van een domaniale transactie

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/03/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot bepaling van de termijn voor het indienen van de aanvragen om studietoelagen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/03/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s
^