B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002035470 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002035642 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 18/05/2002 numac 2002035643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden tot toekenning van een extra financiële ondersteuning voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte, aan de opvangvoorziening type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002016093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de ambtshalve terbeschikkingstelling aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van personeelsleden van de Algemene Eetwareninspectie type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002016092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de ambtshalve terbeschikkingstelling aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de ingebruikstelling van zes taxivoertuigen aangepast aan het vervoer van mindervaliden en de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van deze voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 22/05/2002 numac 2002031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opheffing van het besluit van 6 december 2001 tot intrekking van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of ve type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op het vlak van geïntegreerde stadsrenovatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000633 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 3bis houdende de uitoefening van het stakingsrecht binnen de lokale politie en de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in het onderhandelingscomité voor de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 28/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002000278 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Omzendbrief GPI 3bis houdende de uitoefening van het stakingsrecht binnen de lokale politie en de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in het onderhandelingscomité voor de politiediensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure van de diensten, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 april 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

arrest

type arrest prom. 28/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 maart 1998 houdende de vaststelling van de termijn voor de opening van rust- en verzorgingstehuisbedden aan sommige instellingen toegekend uit de omschakeling va

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002031272 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/172 tot wijziging van het besluit 99/1464 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 1999 houdende reglementering van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
^