B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012528 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik (1) type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arb type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022345 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties. - Addendum type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022268 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerhe type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022266 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de openbare instellingen van sociale zekerh type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van socia type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Instituut bij de openbare instellingen v type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022271 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022272 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor Arbeidsongevallen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33 op de spoorlijn 43 : Angleur-Marloie te Durbuy machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003257 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002015058 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002014099 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021110 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 tot oprichting van het Observatorium van Brussel type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021115 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1913 betreffende het organiek reglement van de Koninklijke Sterrenwacht van België en van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021114 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende organiek reglement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 tot oprichting van een « Musée d'Armes anciennes, d'Armures, d'Objets d'Art et de Numismatique » type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting van de Koninklijke Bibliotheek type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021116 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1928 betreffende het organiek reglement van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021113 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1846 tot « organisation du Musée royal de peinture et de sculpture de Belgique » type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021117 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1948 houdende de oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002022317 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 houdende vereenvoudiging van de administratieve loopbaan van bepaalde ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen behorend tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002022316 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de wijze van benoeming, bevordering of mutatie van het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002022315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022314 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021118 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1964 waarbij de Dienst Aeronomie bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België opgericht wordt als wetenschappelijke instelling type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002011145 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002003201 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002003283 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. - Erratum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

erratum

type erratum prom. 08/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002003403 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika. - Erratum
^