B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het statuut van de vakbondsafgevaardigden in de ondernemingen van de goederen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende d type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brab type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair co type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1998 en 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de classificatiemethode type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012548 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende een werkgelegenheidsclausule in toepassing van de sociale lastenver type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012604 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012601 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022333 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002009351 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbij type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012550 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012600 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waal type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022270 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdien

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002027413 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor het geïntegreerde waterbeheer type ministerieel besluit prom. 23/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2002 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002002082 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 520. - Vakantiegeld 2002
^