B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2002 pub. 29/09/2020 numac 2020043060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 type wet prom. 29/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002021246 bron federale overheidsdienst kanselarij enalgemene diensten en federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerhei type koninklijk besluit prom. 29/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002014113 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van de Regeringscommissaris bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 29/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002002089 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002022384 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type ministerieel besluit prom. 29/04/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003230 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 oktober 2000 tot toekenning van een toelage aan de leden van het secretariaat van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk type ministerieel besluit prom. 29/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 maart 2002 houdende vaststelling van de procedure en de voorwaarden tot erkenning van de diensten, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de ge

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002003233 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002003232 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002003237 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^