B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/06/2002 pub. 11/02/2003 numac 2002015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012711 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 07/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003332 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot benoeming van de leden van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027932 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036386 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van sommige personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002036127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002035902 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002035924 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaam type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002035903 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verkoop uit de hand van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002035908 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035871 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035900 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002012645 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
^