B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie et de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 (2) (3) type wet prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002012817 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming, in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumwedde voor de handelsvertegenwoord type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale Raden van de Orde der Apothekers type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een verplichte informatie inzake de forfaitaire afhouding van bedri type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000551 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de « Direction générale du Personnel et de la Fonction publique » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap gemachtigd wordt toegang te hebben tot sommige informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke pers type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector van de bakkerij, ban type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002003311 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inza type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012755 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorza type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022471 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 113 en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot invoeging van een artikel 129bis in hetzelfde besluit, tot invoering van een werkhervattingstoesla type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de vezelcement type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot oprichting van een commissie belast met het uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de commissie voor Onderzoek van Rijnschepen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002002130 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 524 - Nieuwe abonnementen die vanaf 1 juli 2002 worden afgeleverd door de VVM-De Lijn
^