B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009631 bron ministerie van justitie Wet houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 type wet prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de palliatieve zorg type wet prom. 14/06/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002003318 bron ministerie van financien Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan contaminanten waaronder zware metalen in voedingssupplementen type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022477 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002022504 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002022478 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027928 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 14/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002027676 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2001 houdende uitvoering van het decreet van 19 november 1998 tot invoering van een belasting op de verlaten woningen in het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002036134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitenge type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036614 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van aanwending van het urenpakket in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 2002-2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de artikelen 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubelei type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002035959 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs van de personeelsleden van de optie kinesitherapie in afbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002035937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekeri type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035855 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het bezien, herzien en aanvullen van de kwetsbare zones water zoals bedoeld in artikel 15, §§ 3, 4 en 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging do

document

type document prom. 14/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002000628 bron ministerie van binnenlandse zaken Gemeenschappelijke richtlijnMFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie. - Duitse vertaling type document prom. 14/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002009538 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie

erratum

type erratum prom. 14/06/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering. - Erratum type erratum prom. 14/06/2002 pub. 24/06/2004 numac 2004035976 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering. - Erratum
^