B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement type wet prom. 17/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012787 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012718 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vermindering van het bedrag dat gestort wordt aan de sectorale fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, derde lid, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het Fonds voor de bev type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een dagvergoeding voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012742 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het recht op deeltijdse loopbaanonderbreking van arbeiders die type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002009585 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002009584 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012719 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2001 houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Minis type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

bericht

type bericht prom. 17/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002000579 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de dames en heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een terugkeervisum, afgeleverd tijdens de zomervakantieperiode van 2002 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van gezinshereniging voo

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 17/06/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002009586 bron ministerie van justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling type gecoordineerde omzendbrief prom. 17/06/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 november 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs

erratum

type erratum prom. 17/06/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 17/06/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002022575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vermindering van het bedrag dat gestort wordt aan de sectorale fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, derde lid, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo
^