B.S. Index van de afkondigingen van 26 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2002 pub. 11/08/2009 numac 2009000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 bron ministerie van financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat d type wet prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003344 bron ministerie van financien Wet ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003315 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type wet prom. 26/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003331 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type wet prom. 26/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002011305 bron ministerie van economische zaken Wet tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de N.V. Distrigas en de N.V. Fluxys type wet prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 bron ministerie van financien Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen type wet prom. 26/06/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000502 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 2002 tot oprichting van een Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002000500 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002011242 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Comité voor Sociaal Verantwoorde Productie type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 31/10/2012 numac 2012000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002000499 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet en van reglementaire bepalinge type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002000539 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de bepalingen van de inplaatsstelling, de terbeschikkingstelling en het gebruik van de A.S.T.R.I.D. CAD-Systemen en het bijbehorend Nationaal Operatiecentrum type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002000540 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000505 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000504 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 31 mei 2001 tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organi type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002000501 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 oktober 2001 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022529 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022528 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009610 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009605 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de concessieovereenkomsten afgesloten tussen de gemeenten en de kandidaat-exploitanten van een kansspelinrichting klasse I type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022505 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2002 van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022527 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022526 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2001 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2002 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009602 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de kansspelcommissie klachten en bezwaren in ontvangst neemt type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12 type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende oprichting van een Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en een Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012830 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002022539 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2002 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003330 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, 7°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002011275 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij een nieuw lid bij de Hoge Raad voor de Statistiek wordt benoemd type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002003319 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het gebruik, met het oog op de overdracht van gegevens nodig voor de vaststelling van de rechten op kinderbijslag, van de documenten, certificaten of brevetten, bedoeld in artikel 71, § 3, van de samengeordende wetten type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027933 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002027853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002027681 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002027640 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georga

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van de school voor buitengewoon lager onderwijs van de Franse Gemeenschap te Momalle

erratum

type erratum prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, 7°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Errata type erratum prom. 26/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002009651 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht. - Erratum type erratum prom. 26/06/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002013355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen Erratum type erratum prom. 26/06/2002 pub. 28/01/2003 numac 2002014320 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988. - Erratum
^