B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002011256 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 tot vaststelling van de prijs van grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen vanaf 15 december 2000 type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002011255 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022552 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenylpropanolamine bevatten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van vertegenwoordigers van representatieve middenstandsorganisaties ter vervanging van aftredende leden bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de regels voor de toekenning van toelagen aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002002161 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 521bis Copernicuspremie 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 24, § 2, 8° van de wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 genomen ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het Confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

erratum

type erratum prom. 27/06/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum type erratum prom. 27/06/2002 pub. 29/01/2003 numac 2003031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. - Erratum type erratum prom. 27/06/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, opgemaakt te Luxemburg op 29 oktober 2001 type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slotakte, opgemaakt t type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 24/04/2003 numac 2003031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, opgemaakt te Luxemburg op 29 oktober 2001. - Addendum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002031473 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/439 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de wijzen van aanduiding van de leden van de Adviesraad voor de Franstaligen van de randgemeenten

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap
^