B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002007183 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002003337 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/07/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000616 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

overeenkomst

type overeenkomst prom. 01/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022627 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^